Įstatai

SANTAROS KLINIKŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. Santaros klinikų gydytojų sąjunga (sutrumpintas pavadinimas – Santaros gydytojų sąjunga, toliau – SGS arba Sąjunga) yra profesinė sąjunga, veikianti darbdavio – Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, juridinio asmens kodas 124364561, adresas Santariškių g. 2, Vilnius LT 08410 (toliau – Darbdavys arba Klinikos) lygiu, vienijanti ir atstovaujanti Klinikų darbuotojus (gydytojus).

2. SGS bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis profesinėmis sąjungomis, taip pat kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.

3. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savo veikloje nesiekia pelno. Sąjunga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančių turtu. Sąjunga neatsako už savo narių prievoles ar veiklą, o nariai neatsako už Sąjungos prievoles ar veiklą.

4. Sąjunga gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Sąjunga gali būti paramos gavėjas ir teikėjas. Sąjunga gali turėti samdomą administraciją ir sudaryti darbo sutartis, laikantis šiuose įstatuose nustatytų reikalavimų.

5. SGS veiklos laikotarpis – neribotas.

6. SGS gali jungtis į susivienijimus su kitomis profesinėmis sąjungomis, tapti profesinių sąjungų susivienijimų, asociacijų, kitų organizacijų nare, stoti į tarptautines organizacijas, kurių veikla ir tikslai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

7. Sąjunga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, profesinių sąjungų įstatymu, darbo kodeksu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

8. Sąjungos finansiniai metai yra nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

II. Sąjungos tikslai ir veikla

9. SGS gina savo narių teises ir atstovauja Klinikose dirbančių gydytojų profesiniams, darbo, ekonominiams, socialiniams interesams. SGS tikslai yra:

9.1. Ginti SGS narių teises ir teisėtus interesus;

9.2. Vystyti socialinį dialogą su Darbdaviu ir Darbdavio steigėjais, užtikrinti, kad Darbdavio ir Darbdavio steigėjų sprendimai būtų priimami atsižvelgiant į Klinikų darbuotojų interesus;

9.3. Atstovauti SGS nariams sprendžiant ekonomines, socialines ir darbo problemas;

9.4. Koordinuoti ir vienyti savo narių veiklą;

9.5. Skatinti ir prisidėti prie gydytojų socialinių ir ekonominių interesų atstovavimo bei socialinio dialogo vystymo Darbdavio, Lietuvos Respublikos bei tarptautiniu lygiu.

10. SGS veiklos pagrindinės veiklos kryptys:

10.1. Teikti pasiūlymus Darbdaviui, Darbdavio steigėjams, kitoms Lietuvos Respublikos bei tarptautinėms institucijoms dėl darbuotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos, gydytojų darbo, socialinių ir ekonominių sąlygų, veiklos organizavimo;

10.2. Gauti iš Darbdavio ar Darbdavio steigėjų ir analizuoti informaciją, reikalingą SGS narių interesų atstovavimui;

10.3. Sudaryti kolektyvines sutartis, kitus susitarimus su Darbdaviu, kontroliuoti jų vykdymą;

10.4. Darbdaviui, Darbdavio steigėjams pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, įsipareigojimus darbuotojams ar SGS narių teises, taip pat kitais teisės aktų nustatytais atvejais inicijuoti Kolektyvinius ginčus dėl teisės ar kolektyvinius ginčus dėl interesų teisės aktų nustatyta tvarka;

10.5. Teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti SGS nariams individualiuose ginčuose dėl teisės;

10.6. Teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti SGS nariams derybose su Darbdaviu, Darbdavio steigėjais taip pat atstovauti SGS nariams kitose Lietuvos Respublikos bei užsienio įmonėse, įstaigose, institucijose ar organizacijose, šiuo tikslu gauti iš jų reikalingą informaciją;

10.7. Vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūra ir kontrolę;

10.8. Dalyvauti teisės aktų, darančių poveikį SGS narių teisėms ir teisėtiems interesams, projektų svarstyme kompetentingose valdžios institucijose;

10.9. Bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, kai tai atitinka SGS narių interesus ir Sąjungos tikslus;

10.10.Vykdyti kitą veiklą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir prisidedančią prie Sąjungos veiklos tikslų.

11. Siekdama tinkamo narių atstovavimo ir kitų veiklos tikslų įgyvendinimo, Sąjunga gali skirti savo atstovus (kontaktinius asmenis) Klinikų padaliniams. Sį sąrašą – kontaktinius asmenis ir atstovavimo struktūrą su padaliniais – tvirtina Sąjungos valdyba.

III. Narystė Sąjungoje

12. Visi gydytojai Sąjungos steigėjai (steigėjų susirinkimo dalyviai) yra Sąjungos nariai. Sąjungos nariais gali tapti kiti Klinikų darbuotojai – gydytojai. Asmuo, norintis tapti Sąjungos nariu, pateikia Sąjungos vadybai jos nustatytos formos prašymą, įsipareigoja mokėti nario mokestį, laikytis šių įstatų. Sprendimą dėl asmens tapimo Sąjungos nariu priima Sąjungos valdyba ir narystė Sąjungoje prasideda nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

13. Narystė Sąjungoje pasibaigia bet kuriuo iš šių atvejų:

13.1. Narys nevykdo įsipareigojimo mokėti nario mokesčio ilgiau kaip 90 dienų ar kitaip pažeidžia šiuos įstatus, Sąjungos valdymo organų sprendimus ar profesinių sąjungų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, veikia prieš Sąjungos interesus, žemina Sąjungos vardą ir Sąjungos valdyba dėl šių priežasčių priima sprendimą pašalinti narį iš Sąjungos;

13.2. Nario rašytiniu prašymu;

13.3. Pasibaigus nario darbo sutarčiai su Klinikomis ir praėjus trims mėnesiams nuo darbo sutarties nutraukimo dienos, išskyrus 13.4 ir 13.5 punktuose numatytus atvejus;

13.4. Suėjus nario terminuotos darbo sutarties terminui, jo narystė Sąjungoje tęsiasi tris mėnesius, o jeigu narys yra gydytojas-rezidentas – šešis mėnesius, skaičiuojant nuo darbo sutarties termino pabaigos. Jeigu per šį laikotarpį tarp nario ir Klinikų sudaroma nauja darbo sutartis, narystė Sąjungoje tęsiasi toliau; kitu atveju narystė nutrūksta pasibaigus trijų (gydytojų – rezidentų atveju – šešių) mėnesių laikotarpiui ir gali būti atnaujinta nario prašymu šiuose įstatuose nustatyta tvarka, jam sudarius naują darbo sutartį su Klinikomis ateityje.

13.5. Jeigu Sąjungos narys per tris mėnesius užginčija darbo sutarties su Klinikomis nutraukimo teisėtumą Darbo kodekso nustatyta tvarka ir raštu apie tai informuoja Sąjungos valdybą, jo narystė Sąjungoje tęsiasi visą ginčo laikotarpį ir nutrūksta dėl darbo santykių su Klinikomis pasibaigimo tik jeigu įsiteisėja darbo ginčų organo sprendimas, kuriuo darbo sutarties nutraukimas pripažįstamas teisėtu arba jeigu darbo santykiai nutraukiami taikos sutarties pagrindu.

14. Narystė Sąjungoje tęsiasi laikotarpiais, kai nario darbo funkcijų vykdymas sustabdomas, tačiau darbo santykiai Klinikose tęsiasi – pvz. akademinių atostogų, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, vaiko priežiūros atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais panašiais laikotarpiais.

15. Narys privalo kas mėnesį mokėti nario mokestį Valdybos nustatytomis sąlygomis (įskaitant 13.4, 13.5 ir 14 punktuose nustatytus specialius laikotarpius narystės apsaugai). Pagal individualų nario kreipimąsi valdyba gali išimtine savo nuožiūra priimti sprendimą sustabdyti nario narystę ir atleisti nuo mokesčio mokėjimo akademinių atostogų, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, vaiko priežiūros atostogų, laikino nedarbingumo laikotarpiais.

16. Narystei Sąjungoje pasibaigus bet kokiais pagrindais, nario mokestis negrąžinamas.

17. Sąjungos narys turi teisę:

17.1. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;

17.2. Teikti savo ar kitų asmenų kandidatūrą į valdymo organų narius;

17.3. Gauti Sąjungos pagalbą, ginant savo teises ir teisėtus interesus, susijusius su darbo santykiais klinikose;

17.4. Gauti informaciją apie Sąjungos veiklą, valdymo organų sprendimus;

17.5. Teikti pasiūlymus valdymo organų nariams dėl Sąjungos veiklos ir socialinio dialogo su Darbdaviu gerinimo;

17.6. Dalyvauti Sąjungos organizuojamuose renginiuose ir projektuose;

17.7. Naudotis visomis teisėmis ir garantijomis, numatytomis profesinių sąjungų nariams pagal galiojančius įstatymus;

17.8. Kitas šiuose įstatuose numatytas teises.

18. Sąjungos narys privalo:

18.1. Sąjungos valdybos nustatyta tvarka mokėti nustatyto dydžio nario bei kitus mokesčius. Sąjungos narys šią pareigą įvykdo pateikdamas Darbdaviui prašymą išskaičiuoti iš jo darbo užmokesčio nario mokestį ir jį pervesti į Sąjungos banko sąskaitą, arba mokėdamas nario mokestį asmeniškai, banko pavedimu;

18.2. Vykdyti Sąjungos visuotinio susirinkimo ir valdymo organų sprendimus;

18.3. Dalyvauti visuotiniame narių susirinkime ir, pagal kompetenciją bei galiojančius teisės aktus, Sąjungos veikloje;

18.4. Informuoti Sąjungą apie darbo sutarties su Klinikomis pasibaigimą;

18.5. Netrukdyti kitiems Sąjungos nariams ir pačiai Sąjungai įgyvendinti savo teises ir pareigas bei vykdyti numatytą veiklą;

18.6. Laikytis šių įstatų ir Sąjungos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

19. Nariui aktuali informacija apie Sąjungos veiklą siunčiama nario elektroniniu paštu, įskaitant šiuose įstatuose numatytus atvejus. Narys privalo pateikti savo galiojantį kontaktinį elektroninio pašto adresą ir reguliariai jį tikrinti.

IV. Sąjungos valdymo struktūra

20. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias SGS organas.

21. SGS valdymo organai, atstovaujantys darbuotojus:

21.1. Kolegialus valdymo organas – Valdyba, susidedanti iš 7 arba 9 narių (narių skaičius nustatomas visuotinio narių susirinkimo sprendimu);

21.2. Vienasmenis valdymo organas – Sąjungos pirmininkas.

22. į Sąjungos valdymo organus gali būti renkami Sąjungos nariai arba kiti asmenys, turintys pakankamą kvalifikaciją šių pareigų atlikimui.

V. Visuotinis narių susirinkimas

23. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Sąjungos pirmininko ne rečiau kaip vieną kartą per metus, iki gegužės 1 d. Eiliniame visuotiniame narių susirinkime turi būti aptarta ir patvirtinta Sąjungos veiklos ataskaita bei finansinių ataskaitų rinkinys.

24. Neeilinis Sąjungos narių susirinkimas šaukiamas Sąjungos pirmininko sprendimu, Sąjungos valdybos sprendimu arba ne mažiau kaip 1/2 Sąjungos narių iniciatyva.

25. Visuotinio narių susirinkimo iniciatorius raštu (elektroniniu paštu arba paštu) praneša visiems Sąjungos nariams apie šaukiamą susirinkimą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nurodydamas susirinkimo datą, laiką, vietą ir pateikdamas Susirinkimo darbotvarkę.

26. Kiekvienas Sąjungos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

27. Valdyba gali nuspręsti, kad konkrečiame susirinkime Sąjungos nariai susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti iš anksto raštu (prireikus, naudojant elektroninės komunikacijos priemones) ir (arba) dalyvauti susirinkime telekomunikacinių įrenginių (videokonferencijos) pagalba. Valdyba nustato šią galimybę ir tokio dalyvavimo sąlygas pranešime apie susirinkimo šaukimą (25 punktas). Tokiu atveju išankstinis narių balsavimas ir (arba) dalyvavimas nuotoliniu būdu valdybos nustatyta tvarka laikomas tinkamu.

28. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/5 Sąjungos narių. Jeigu reikiamas narių skaičius nesusirenka, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas. Pakartotinis susirinkimas laikomas teisėtu jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/10 Sąjungos narių ir jeigu pakartotinis susirinkimas buvo sušauktas 25 punkte nustatyta tvarka ir vyko pagal pradinę susirinkimo darbotvarkę.

29. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau nei pusė susirinkime dalyvavusių Sąjungos narių, išskyrus atvejus, kai šie įstatai nustato kvalifikuotos balsų daugumos reikalavimą. Visuotiniame susirinkime rašomas protokolas.

30. Visuotinis narių susirinkimas:

30.1. Tvirtina strateginius Sąjungos veiklos tikslus, paveda Sąjungos valdybai sudaryti strateginių tikslų įgyvendinimo planą.

30.2. Renka ir atšaukia iš pareigų Sąjungos valdybos narius ir Sąjungos pirmininką;

30.3. Tvirtina pakeistus Sąjungos įstatus; sprendimas dėl įstatų pakeitimo yra teisėtas, jeigu už jį balsuoja dauguma visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių ir tai sudaro ne mažiau nei 1/5 visų Sąjungos narių;

30.4. Svarsto ir tvirtina metinės veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę;

30.5. Priima sprendimus dėl Sąjungos jungimosi į susivienijimus su kitomis profesinėmis sąjungomis, narystės profesinių sąjungų susivienijimuose, asociacijose, kitose organizacijose;

30.6. Priima sprendimą dėl Sąjungos reorganizavimo ar likvidavimo;

30.7. Priima sprendimus kitais Sąjungos veiklos klausimais, jeigu tai nepriskirta valdymo organų kompetencijai;

30.8. Įgyvendina kitas šiuose įstatuose nustatytas teises ir pareigas.

VI. Valdyba

31. Valdyba yra kolegialus Sąjungos valdymo organas, kurį sudaro 7 arba 9 nariai. Valdybos nariai gali būti Sąjungos nariai arba kiti asmenys, jeigu juos į valdybą išrinko visuotinis narių susirinkimas. Pasibaigus valdybos nario narystei Sąjungoje, jis gali toliau būti valdybos nariu, išskyrus atvejus, kai pats raštu atsistatydina iš vadybos arba kai iš vadybos jis atšaukiamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

32. Valdyba renkama trejų metų kadencijos laikotarpiui. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Kiekvienai naujai trejų metų kadencijai visuotinis narių susirinkimas valdybą renka in corpore ir tuo pačiu sprendimu nustato tos kadencijos valdybos narių skaičių, kuris gali būti 7 arba 9. Valdybos kadencijos eigoje vietoje gali būti perrenkami atskiri valdybos nariai eiti pareigas iki valdybos atitinkamos kadencijos pabaigos. Pasibaigus visos valdybos kadencijai, išrenkama nauja valdyba naujai kadencijai.

33. Valdybos nario igaliojimai pasibaigia vienu iš šių atvejų:

33.1. Pasibaigus valdybos kadencijai ir visuotiniam narių susirinkimui išrinkus naują valdybą naujai kadencijai;

33.2. Visuotiniam narių susirinkimui atšaukus valdybos narį iš pareigų;

33.3. Valdybos nariui raštu atsistatydinus iš pareigų.

34. Likus 30 dienų iki valdybos kadencijos pabaigos, Sąjungos pirmininkas privalo sušaukti visuotinį narių susirinkimą naujos kadencijos valdybos rinkimui šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Pasibaigus pavienių valdybos narių įgaliojimams kitais pagrindais, Sąjungos pirmininkas privalo sušaukti visuotinį narių susirinkimą per 30 dienų nuo įgaliojimų pabaigos pagrindo atsiradimo, kad būtų išrinktas naujas valdybos narys likusiai valdybos kadencijos daliai.

35. Valdyba sprendimus priima posėdžiuose, juose dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma. Valdybos posėdžio iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos nariai posėdžiuose gali dalyvauti telekomunikacijų įrenginių pagalba arba iš anksto raštu balsuodami už posėdžio darbotvarkės klausimus. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja bent 5 valdybos nariai. Valdybos posėdžiams pirmininkauja valdybos pirmininkas, kurį renka valdyba. Valdybos pirmininkui negalint dalyvauti posėdyje, posėdžiui pirmininkauja valdybos pirmininko pavaduotojas. Valdybos posėdžio dalyvių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Į kiekvieną valdybos posėdį kviečiamas Sąjungos pirmininkas, jeigu jis nėra valdybos narys.

36. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką, Valdybos pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Valdybos pirmininkas atstovauja valdybą, atsako už jos veiklos palaikymą ir posėdžių šaukimą.

37. Šiuose įstatuose neaptartus valdybos darbo organizavimo klausimus reglamentuoja valdybos patvirtintas valdybos darbo reglamentas.

38. Valdyba:

38.1. Užtikrina visuotinio narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą, Sąjungos veiklos planavimą ir organizavimą, tinkamą Klinikų darbuotojų interesų atstovavimą kolektyviniuose santykiuose, socialinio dialogo su Darbdaviu vystymą;

38.2. Tvirtina Sąjungos nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;

38.3. Tvirtina Sąjungos pirmininko parengtą metinės veiklos ataskaitą bei finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia visuotiniam narių susirinkimui svarstyti;

38.4. Tvirtina Sąjungos administracijos struktūrą, sprendžia dėl Sąjungos darbo sutarčių sudarymo ir jų sąlygų;

38.5. Tvirtina Sąjungos veiklos biudžetą;

38.6. Sprendžia dėl naujų narių priėmimo į Sąjungą ir narių pašalinimo, nustato narių priėmimo ir šalinimo tvarką;

38.7. Sprendžia dėl Sąjungos buveinės keitimo;

38.8. Teikia siūlymus visuotinio narių susirinkimo sprendimams;

38.9. Tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarką;

38.10. Tvirtina atstovavimo klinikos padalinių lygiu struktūrą ir sąrašą (įstatų 11 punktas);

38.11. Gavusi Sąjungos pirmininko teikimą, priima sprendimą dėl nariui teikiamo atstovavimo ir pagalbos individualiuose darbo santykiuose (pvz. ginče su Darbdaviu) apimties bei sąlygų;

38.12. Priima sprendimus dėl Sąjungos jungimosi į susivienijimus su kitomis profesinėmis sąjungomis, narystės profesinių sąjungų susivienijimuose, asociacijose, kitose organizacijose;

38.13. Vykdo kitas šiuose įstatuose numatytas teises ir pareigas.

VII. Sąjungos pirmininkas

39. Sąjungos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. Pirmininkas yra renkamas visuotinio narių susirinkimo trejų metų kadencijai. Kadencijų skaičius ribojamas trejomis iš eilės einančiomis kadencijomis.

40. Pirmininko pareigas gali eiti Sąjungos narys arba kitas visuotiniame narių susirinkime į pirmininko pareigas išrinktas asmuo, turintis pakankamą kvalifikaciją šių pareigų atlikimui. Pasibaigus pirmininko narystei Sąjungoje, jis gali toliau vykdyti pirmininko funkcijas, išskyrus atvejus, kai pats raštu atsistatydina iš šių pareigų arba kai jis atšaukiamas iš pirmininko pareigų visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Valdybos sprendimu ir jame nustatytomis sąlygomis su Sąjungos pirmininku gali būti sudaryta darbo sutartis. Darbo sutartį su pirmininku sudaro ir nutraukia valdybos pirmininkas arba kitas valdybos įgaliotas asmuo.

41. Sąjungos pirmininko įgaliojimai pasibaigia ir darbo sutartis šiuo pagrindu nutraukiama vienu iš šių atvejų:

41.1. Pasibaigus pirmininko kadencijai ir visuotiniam narių susirinkimui išrinkus naują pirmininką;

41.2. Visuotiniam narių susirinkimui atšaukus pirmininką iš pareigų;

41.3. Pirmininkui raštu atsistatydinus iš pareigų pareiškimu, įteikiamu valdybai prieš 30 dienų.

42. Pirmininkas, pateikęs atsistatydinimo pareiškimą, tą pačią dieną privalo šaukti visuotinį narių susirinkimą naujo pirmininko rinkimams.

43. Pirmininkui nesušaukus visuotinio narių susirinkimo dėl jo paties ar kitų valdybos narių įgaliojimų pabaigos arba prireikus šaukti pakartotinį narių susirinkimą pirmininko atsistatydinimo atveju, visuotinio narių susirinkimo šaukimu rūpinasi valdyba.

44. Pirmininkas atstovauja Sąjungą santykiuose su Darbdaviu ar trečiaisiais asmenimis, organizuoja ir vadovauja kasdieninei Sąjungos veiklai. Pirmininkui negalint vykdyti savo pareigų dėl objektyvių priežasčių ir jam nepaskyrus savo pavaduotojo, Sąjungos pirmininką laikinai pavaduoti gali valdybos paskirtas valdybos narys.

45. Sąjungos pirmininkas:

45.1. Vykdo visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimus;

45.2. Prireikus šaukia valdybos posėdžius;

45.3. Rengia Sąjungos metinės veiklos ataskaitą bei finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia valdybai tvirtinti;

45.4. Atstovauja Sąjungai santykiuose su darbdaviu, valstybės bei savivaldybių institucijomis, kitomis profesinėmis sąjungomis ar visuomeninėmis organizacijomis, kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis

45.5. Sąjungos vardu pasirašo sutartis ir susitarimus;

45.6. Atstovauja Sąjungą kolektyvinėse derybose, kolektyviniuose ginčuose dėl teisės ar dėl interesų;

45.7. Valdybai pritarus, gali perduoti savo įgaliojimus ir Sąjungos atstovavimo teises tretiesiems asmenims;

45.8. Teikia Juridinių asmenų registrui duomenis apie Sąjungą;

45.9. Valdo Sąjungos lėšas, vykdo valdybos patvirtintą Sąjungos veiklos biudžetą, kontroliuoja nario mokesčio surinkimą, atsako už Sąjungos lėšų naudojimą ir disponavimą;

45.10. Įgyvendina kitas teises ir pareigas, numatytas šiuose įstatuose ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VIII. Lėšos ir turtas

46. Sajungos lėšas sudaro:

46.1. nario mokesčiai;

46.2. fizinių ar juridinių asmenų suteiktos lėšos ir parama;

46.3. kredito įstaigų palūkanos;

46.4. kitos teisėtai gautos lėšos, tame tarpe ir valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių lėšos.

47. SGS nuosavybės, panaudos ar patikėjimo pagrindais gali priklausyti kilnojamas ir nekilnojamas turtas.

48. SGS turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams siekti ir veiklos kryptims įgyvendinti.

49. SGS lėšos laikomos banke ir kasoje. Sąjungos pirmininkas turi teisę atidaryti Sąjungos sąskaitą banke ir ja disponuoti.

50. Sąjungos finansinei kontrolei vykdyti gali būti sudaroma revizijos komisija, susidedanti iš 3 narių, kuriuos renka visuotinis narių susirinkimas 3 metų kadencijai. Revizijos komisijos nariais negali būti renkami valdybos nariai. Revizijos komisija atskaitinga visuotiniam narių susirinkimui. Išaiškinus pažeidimus, revizijos komisija turi teisę reikalauti, kad būtų sušauktas visuotinis narių susirinkimas. Revizijos komisija Sąjungos veiklos patikrinimą vykdo ne rečiau kaip kartą per metus.

IX. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veikios nutraukimo tvarka

51. Sąjunga gali steigti filialus bei atstovybes.

52. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys.

53. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami, jų veikla nutraukiama valdybos sprendimu, kuriuo taip pat tvirtinami šių struktūrinių padalinių nuostatai.

X. Informacijos apie Sąjungos veiklą skelbimas

54. Sąjungos vieši pranešimai skelbiami VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.

55. Informacija ir pranešimai, skirti Sąjungos nariams, teikiami elektroniniu paštu, įteikiami asmeniškai arba siunčiami registruotu paštu.

56. Dokumentai ir kita informacijos apie Sąjungos veiklą nariams teikiama Sąjungos valdybos nustatyta tvarka.

XI. Sąjungos pertvarkymas ir likvidavimas

57. Sąjunga gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja dauguma visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių ir tai sudaro ne mažiau nei 1/5 visų Asociacijos narių. Sąjungos likvidavimo pagrindu taip pat gali būti teismo sprendimas.

58. Sąjunga pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo numatytus ypatumus.

Šie įstatai patvirtinti Sąjungos visuotiniame susirinkime, 2018-12-12.

SGS įstatų dokumentą galite peržiūrėti čia.