GMEI pristato paskaitą apie sveikatos sistemos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su sveikatos sistemos viešojo administravimo institucijomis

Gyvybės mokslų ir edukologijos institutas (GMEI) pristato paskaitą apie sveikatos sistemos nevyriausybinių organizacijų (gydytojų, slaugytojų, vaistininkų ir jų padėjėjų, įstaigų bei pacientų) bendradarbiavimą su sveikatos sistemos viešojo administravimo institucijomis (Seimu, Vyriausybe, ministerijomis, tarnybomis ir žinybomis). Paskaitos metu Gyvybės mokslų teisės ekspertas Andrej Rudanov pristato draugijų, klubų, sąjungų, sąjūdžių bei asociacijų ir kitų organizacijų nariams teisines priemones, būdus bei galimybes, kaip šios organizacijos gali dalyvauti teisės aktų kūrimo ir valstybės sprendimų priėmimo procese. Ši paskaita – dalis didelio projekto, kurį GMEI vykdo kartu su partneriais – Lietuvos medikų sąjūdžiu, Santaros klinikų gydytojų sąjunga ir Lietuvos žmonių, sergančių hemofilija, asociacija.

Paskaitos vaizdo įrašą rasite čia: “Sveikatos srityje veikiančių NVO įgalinimas”.

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projektas „Sveikatos srityje veikiančių NVO įgalinimas”

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo (APF), finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, dalis

SGS kartu su Projekto vykdytoju GMEI įgalina sveikatos srityje veikiančias NVO

Santaros klinikų gydytojų sąjunga (SGS) kartu su Projekto vykdytoju Gyvybės mokslų ir edukologijos institutu (GMEI) 2022 m. birželio 1 d. pradėjo vykdyti Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamo Aktyvių piliečių fondo (APF) projekto dalį „Sveikatos srityje veikiančių NVO įgalinimas” (Projektas).

Projekto tikslas – stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija.

2019 metais Europos Komisija, Tarptautinis valiutos fondas ir Valstybės kontrolė kritiškai pasisakė dėl Lietuvos sveikatos sistemos būklės ir akcentavo reformos poreikį. Sveikatos apsaugos ministerija 2021 metų pabaigoje pradėjo rengti sveikatos sistemos reformą (Reforma). Reforma kildinama iš 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 įgyvendinimo. Vienas iš Reformos tikslų – didinti visuomenės socialinį, pilietinį aktyvumą, dalyvavimą savanoriškoje, bendruomeninėje veikloje, tarpusavio pasitikėjimą, visuomenės socialinę atsakomybę – stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas, gerinti aplinką veikti nevyriausybinėms organizacijoms, sudaryti galimybes visuomenei įsitraukti ir aktyviai dalyvauti sprendžiant visuomenei aktualius sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumo klausimus.

Nepriklausomai nuo Reformos tikslų, sveikatos sistemos NVO nebuvo tinkamai įtrauktos į diskusijas dėl Reformos. Tam, kad būtų išspręstos projekto metu apibrėžtos problemos, Santaros klinikų gydytojų sąjunga (SGS) kartu su Projekto vykdytoju GMEI ir kitais partneriais – Lietuvos medikų sąjūdžiu (LMS) ir Lietuvos žmonių, sergančių hemofilija, asociacija (LŽSHA) vykdys šias veiklas:

1. Siūlys naujas teisines priemones, tokiu būdu didinant SSVAI, NVO ir pacientų bendradarbiavimo veiksmingumą ir skaidrumą;

2. Skatins glaudesnį sveikatos sistemos NVO ir SSVAI bendradarbiavimą;

3. Įgalins tikslines grupes organizuojant ir teikiant teisinę pagalbą, švietimą ir mokymus;

4. Pristatys teisiškai paremtą ir efektyviu bendradarbiavimu pagrįstą tarpsektorinę bendradarbiavimo strategiją;

5. Švies medicinos bendruomenę, pacientus bei plačiąją visuomenę, naudojant įvairius informavimo metodus.

Pritaikytų sprendimų rezultatas – sveikatos sektoriaus NVO bus įgalintos produktyvesniam tarpsektoriniam bendradarbiavimui su SSVAI. Lietuvos sveikatos NVO turės efektyvią, teisiškai pagrįstą strategiją, kuri įgalins sveikatos NVO efektyvesniam ir struktūruotam bendradarbiavimui tarpusavyje ir kartu su SSVAI.

Numatoma Projekto pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Data: 2023-09-12